วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553

แผนการซ้อมกรณีแก๊ส LPG รั่วไหล บริเวณอาคารเก็บก๊าซ LPG

แผนการซ้อมกรณีแก๊ส LPG รั่วไหล บริเวณอาคารเก็บก๊าซ LPG


กำหนดซ้อม วันเสาร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00 น.

เหตุการณ์สมมุติ

                 เกิดเหตุการณ์ แก๊ส LPG รั่วไหล เวลาประมาณ 10.00 น. พนักงานที่เห็นเหตุการณ์ คุณกัญญา ภูฆัง เจ้าหน้าที่เทคนิค แผนกวิศวกรรมได้กลิ่นแก๊ส LPG และเห็นสัญญาณแจ้งกรณีแก๊ส LPG รั่วไหล คุณกัญญา ได้แจ้งให้พนักงานในแผนกวิศวกรรมทราบพร้อมทั้งโทรแจ้งประชาสัมพันธ์ 10 และแจ้งให้หน่วยงานซ่อมบำรุงหยุดการทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ

ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน

1) คุณกัญญา ภูฆัง ได้กลิ่นแก๊ส LPG ที่รั่ว และเห็นสัญญาณแจ้งกรณีแก๊ส LPG รั่วไหล พร้อมตะโกนแจ้งให้เพื่อนพนักงานวิศวกรรมแจ้งประชาสัมพันธ์ กดเบอร์โทร 10

2) คุณกัญญา ภูฆัง แจ้งให้หน่วยงานซ่อมบำรุงระงับการทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ

3)เจ้าหน้าที่สื่อสารภายใน ประกาศทางเสียงตามสาย “ ขอเชิญสมาชิกทีมระงับเหตุฉุกเฉิน 1 ที่ห้องก๊าซ LPG ”

4) เจ้าหน้าที่สื่อสารภายในโทรแจ้ง

- ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน

- หัวหน้าทีมระงับเหตุฉุกเฉิน

- หัวหน้าทีมปฐมพยาบาล

- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

5)ทีมปฐมพยาบาล เตรียมพร้อมการปฐมพยาบาลบริเวณจุดปฐมพยาบาล กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน บริเวณจุดรวมพลฉุกเฉิน

6)หัวหน้าทีมควบคุมการจราจรและเคลื่อนย้าย เตรียมรถยนต์สำหรับส่งผู้ป่วยบริเวณทีมปฐมพยาบาล

พร้อมทั้งประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยกับหน่วยงานภายนอก

7) ณ บริเวณที่เกิดเหตุ ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน ประเมินสถานการณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทีม ERT และ จป.วิชาชีพ พบว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ โดยทีม ERT เข้าระงับเหตุโดยปิดวาล์วถังแก๊ส LPG ที่รั่วไหล พร้อมควบคุมพื้นที่บริเวณโดยรอบโรงเก็บแก๊ส LPG ให้ปราศจากประกายไฟ

8) ผู้อำนวยการควบคุมเหตุฉุกเฉิน ประกาศแจ้งให้พนักงานทราบ สามารถระงับเหตุแก๊ส LPG รั่วได้

หมายเหตุ : กรณีไม่สามารถระงับเหตุได้เอง ผอ.ควบคุมเหตุฉุกเฉินจะใช้ แผนฉุกเฉินระดับที่ 2

แจ้งให้พนักงานอพยพไปรวมพลที่จุดรวมพลฉุกเฉินบริเวณสนามหญ้าด้านหน้าสำนักงาน โดยได้กำหนดทีมอพยพพร้อมเส้นทางหนีไฟดังนี้


พื้นที่ หัวหน้าทีมอพยพหนีไฟ ผู้ช่วยหัวหน้าทีมอพยพหนีไฟ สมาชิกในทีมอพยพหนีไฟ เส้นทางอพยพหนีไฟ

สำนักงาน คุณวงศ์วริศ คุณพรทิพย์ พนักงาน ,ผู้บริหาร ที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน ประตูด้านหน้าสำนักงาน

ผลิต1 / ห้องบด คุณวีระพงศ์ คุณนิรุชา ,คุณปัญญา ,

คุณนิรัตน์ ,คุณภานุกูล ,คุณแววตา ,คุณเลย ผลิต 1 และห้องบด ประตูด้านข้างอาคารผลิต 1

ซ่อมบำรุง คุณสุภี คุณ ฤทธี ซ่อมบำรุง ประตูด้านข้างอาคารผลิต 1

โยธา คุณสุชาติ คุณไกรลาศ ห้องโยธา ทางออกด้านข้างอาคาร 1

แผนกควบคุมคุณภาพ คุณชัยมงคล คุณจักรกฤษ ,

คุณพวงมาลัย ห้อง QC ประตูทางออกห้อง QC

วางแผนการผลิต

ห้อง MIX คุณประเสริฐ คุณสนอง , คุณภูวดล ห้องบด และ ห้องMIX ประตูทางออกห้อง MIX และห้องบด

คลังสินค้า FG ( ซิลค์สกรีนเดิม ) คุณเฉลิมพงษ์ คุณประวัตร

คลังสินค้า FG ห้องซิลด์สกรีนเดิม ประตูทางออกคลังสินค้า FG ห้องซิลด์

สกรีนเดิม

ผลิต 2 พ่นสี คุณอุทิศ คุณมนูญ ห้องพ่นสี และ office

ผลิต2 ประตูทางออกห้องพ่น และทางออกอาคารผลิต 2

คลังวัตถุดิบ คุณศุภากร คุณสุวิสุทธิ์ คลังวัตถุดิบ ประตูทางออกคลังสินวัตถุดิบ

คลังสินค้า FG / line ประกอบ Panasonics คุณเฉลิมพงษ์ คุณ ประวัตร คลังสินค้า FG ประตูทางออกคลังสินค้า FG

วิศวกรรม คุณเอนก คุณเจนณรงค์ , คุณกัญญา พนักงานแผนกวิศวกรรม ประตูทางออกห้องวิศวกรรม

หมายเหตุ สมาชิกในทีมอพยพหนีไฟคือพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่แผนกนั้น ๆหน้าที่ในทีมอพยพหนีไฟ

*หัวหน้าทีมอพยพหนีไฟ มีหน้าที่นำสมาชิกในทีมอพยพหนีไฟ อพยพตามเส้นทางหนีไฟที่กำหนด (ในกรณีเส้นทางหนีไฟที่กำหนด เกิดควันปกคลุมมาก ให้หัวหน้าทีมอพยพหนีไฟ ตัดสินใจใช้เส้นทางอพยพหนีไฟที่ปลอดภัยแทน )

*ผู้ช่วยหัวหน้าทีมอพยพหนีไฟ มีหน้าที่รั้งท้ายการอพยพหนีไฟ คอยให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายเพื่อนสมาชิกในทีมกรณีบาดเจ็บจากเหตุการณ์เพลิงไหม้

*สมาชิกในทีมอพยพหนีไฟ มีหน้าที่อพยพหนีไฟตามหัวหน้าทีมอพยพหนีไฟ และตามเส้นทางหนีไฟที่กำหนด

9)หลังจากอพยพไปรวมพลที่จุดรวมพลฉุกเฉิน เรียบร้อยให้หัวหน้างาน ตรวจเช็ครายชื่อพนักงานในแผนก โดยใช้ใบเช็คชื่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่ป้อมยาม เมื่อตรวจเช็คจำนวนพนักงานเรียบร้อยให้รายงานผลการตรวจเช็คต่อผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน ทราบโดยแจ้งดังนี้

- จำนวนพนักงานในหน่วยงาน ครบหรือไม่

- รายงานจำนวนพนักงานที่บาดเจ็บ

10 ) เจ้าหน้าที่สื่อสารคอยรับคำสั่งจากผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน เพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ดังรายชื่อหน่วยงาน และเบอร์โทรศัพท์ตามตาราง

หมายเลขโทรศัพท์สถานที่ติดต่อและแจ้งเหตุฉุกเฉิน

รายละเอียด/สถานที่ เบอร์โทรศัพท์ กด โทรออก

แจ้งเหตุด่วน , เหตุร้าย 191 *001

แจ้งดับเพลิง 199 *002

สถานีตำรวจภูธร อ.บางพลี 02-7403211 , 02-7403271 , 02-7403274 ,

02-7403275 , 02-7403276 *003

*004

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่

( ดับเพลิง ) 02-3373115 , 02-3373116 ต่อ 203 *005

*006

โรงพยาบาลบางพลี 02-7523895

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 02-3166198 , 023166199 *007 , *008

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 02-7389900 – 9

การไฟฟ้าบางพลี 02-3162400 , 02-3167583

การประปาพระโขนง 02-3310028 , 02-3110995 , 02-3110853 ,

02-3110818

จส.100 1137 หรือ 02-7119151-8

ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่ บริษัท สหะเจริญโลหะพลาสติกภัณฑ์ จำกัด

คุณอนุรักษ์ แสงเจริญวนากุล 081-8686484 *009

คุณพงษ์ศักดิ์ ศุภพิพัฒน์ 081-9059801 *010

คุณกมลทิพย์ วิมลประภาพร 081-6194382

คุณไมตรี ขวัญเจริญ 086-8850522 *01111) ทีมปฐมพยาบาล ประสานงานกับทีมควบคุมการจราจรและเคลื่อนย้าย นำส่งผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน ไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง

12) หัวหน้าทีมสื่อสารและประสานงาน เจ้าหน้าที่สื่อสารภายนอก ประจำ ณ จุดประชาสัมพันธ์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน บริเวณโรงอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ท่านอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ WE-MGT-004 และเอกสาร วิธีการปฏิบัติงานแผนระงับเหตุกรณีก๊าซ LPG รั่วไหล

WE-MGT-010

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ ....................................................... หัวหน้าวางแผนการผลิต........................................................ หัวหน้าแผนกผลิต 1......................................................... ผู้จัดการฝ่ายผลิต......................................................... ผู้จัดการอาวุโส........................................................ผู้อนุมัติแผนการฝึกซ้อมฯ


กรรมการผู้จัดการนายอาณัติ คำสม

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

แผนกบุคคลและธุรการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น